Bank Żywności w Łodzi.
« Wróć...

PROGRAM PO PŻ 2014-2020, PODPROGRAM 2015

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.


Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.


Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
· włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
· pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
· wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
· warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, 
· warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
· programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
· warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
· dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
· współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
· oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
· kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

 

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz).

 

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE (OPL)

1. ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, Fundacja Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur
2. ALEKSANDRÓW, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. BEŁCHATÓW, Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot
4. BEŁCHATÓW, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bełchatów "Wspólna Gmina"
5. BRATOSZEWICE, Ochotnicza Straż Pożarna
6. BRZEZINY, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Koło Brzezińskie
7. CHRÓŚCIN, Stowarzyszenie "Pomocny Dom"
8. DMOSIN, Fundacja Promienie Słońca
9. DOBA, Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja”
10. DRZEWICA, Drzewickie Centrum Wolontariaty „OFIARNA DŁOŃ”
11. KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe 
12. KRZYŻANÓW, Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów
13. KUTNO, Stowarzyszenie Bank Żywności
14. LUBOCHNIA, Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA "Odnowa"
15. ŁOWICZ, Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szanse"
16. ŁÓDŹ, Fundacja „UWOLNIENIE” Centrum Leczenia Uzależnień
17. ŁÓDŹ, HELENÓWEK, Dom Stałego Pobytu Fundacji im. Brata Alberta
18. ŁÓDŹ, Stowarzyszenie „WOLONTARIA-TY”
19. ŁÓDŹ, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków
20. ŁÓDŹ, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Koło nr 15
21. OPOCZNO, Fundacja „OSTOJA” im. Siostry Klaryski
22. PABIANICE, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Szansa"
23. PABIANICE, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Koło Pabianickie
24. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Fundacja Divine Mercy 
25. RADOMSKO, Stowarzyszenie Centrum Pomocy „PANACEUM”
26. RAWA MAZOWIECKA, Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „SZANSA”
27. RZECZYCA, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
28. SĘDZIEJOWICE, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice
29. SKIERNIEWICE, Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „AMETYST”
30. SULEJÓW, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
31. SZADEK, Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe
32. SZYDŁÓW, Szydłowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Przyjazny Kąt"
33. TOMASZÓW MAZOWIECKI, Fundacja „ARKA NADZIEI”
34. TOMASZÓW Mazowiecki, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Koło Tomaszowskie
35. TURÓW, Monar-Markot Dom Samotnych Matek z Dziećmi
36. UNIEJÓW, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
37. WIDAWA, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
38. WOLA MALOWANA, Monar-Markot Centrum Pomocy Bliźniemu
39. WOŹNIKI, Fundacja "Piekarnia Dobrych Uczynków"
40. ZDUŃSKA WOLA, Chrześcijańska Służba Charytatywna, Oddział Łódzki, Filia Zduńska Wola 
41. ZDUŃSKA WOLA, Ruch Pomocy Bezrobotnym
42. ZGIERZ, Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
43. ŻELECHLINEK, Stowarzyszenie „Aktywni dla Gminy Żelechlinek”