Bank Żywności w Łodzi.

Statut

Misją działania Banku Żywności w Łodzi jest zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Niesiemy pomoc materialną ludziom najuboższym, zagrożonym uzależnieniami lub uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i patologiom wśród dzieci i młodzieży.

STATUT BANKU ŻYWNOŚCI W ŁODZI IM. MARKA EDELMANA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

z dnia 10 maja 1995 roku z późniejszymi zmianami zgodnie z Uchwałą Fundatorów Fundacji
z dnia 24 października 1995 roku zatwierdzonymi przez sąd Rejonowy w Warszawie, Sygnatura akt. XVI Ns Rej. F-1069/95 oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Rady Fundacji
z dnia 5 marca 2004 roku, Uchwałą nr 2 Rady Fundacji z dnia 17 marca 2006 roku, Uchwałą nr 8 Rady Fundacji z dnia 15 czerwca 2007 roku, Uchwałą nr 2 Rady Fundacji z dnia 20 sierpnia 2008 roku,  Uchwałą nr 3 Rady Fundacji z dnia 20 czerwca 2009 roku. Uchwałą nr 7 Rady Fundacji z dnia 30października 2010 roku
 

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba.

§ 1

Fundacja nosi nazwę Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana,   zwanej dalej Fundacją i została ustanowiona przez Fundatorów:
Marek Edelman - w imieniu własnym
Wojciech Szulc - w imieniu własnym
Irena Jaros - w imieniu własnym
Józef Kowalczyk - w imieniu własnym
Andrzej Kędzior - w imieniu własnym
Maria Kubiak - w imieniu własnym
Maria Walknowska-Kowalczyk - w imieniu własnym

Fundatorami są osoby fizyczne

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zmn.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)  oraz niniejszego statutu.

§ 3

Fundacja nabiera osobowości prawnej z chwilą dokonania wpisu do rejestru sądowego dla miasta stołecznego Warszawy – Wydział Fundacji.
   
§ 4

Siedzibą fundacji jest miasto Łódź, a terenem działania obszar województwa łódzkiego i kraju.

§ 5

Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów prawa polskiego oraz prawa obowiązującego na terenie działania.


§ 6

Ministrem nadzorującym z uwagi na te cele Fundacji jest minister Pracy i Polityki Socjalnej.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na inne języki.

§ 8

Fundacja może tworzyć oddziały terenowe.

Rozdział II
Cele i środki działania.

§ 9

1. Celem Fundacji jest:
   
1) zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu, oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności;
2) niesienie pomocy materialnej ludziom najuboższym, zagrożonym uzależnieniami lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin;
3) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom wśród dzieci i młodzieży.
 
§ 10

1. Fundacja osiąga swoje cele poprzez:

1) systematyczne bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności produkowanej w nadmiarze lub innej żywności, która z różnych przyczyn nie może trafić na rynek konsumencki;
2) zapobieganie zjawisku niedożywienia poprzez wspieranie żywnością organizacji pozarządowych i innych instytucji prowadzących bezpośrednią pomoc potrzebującym;
3) organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w tym zbiórek żywności;
4) edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia;
5) wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności;
6) działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych w tym podejmowanie tematyki zdrowej żywności;
7) działalność na polu pomocy społecznej;
8) organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i patologicznie zagrożonych;
9) promowanie działań statutowych i angażowanie w nie wolontariatu.

2. Swoje cele Fundacja realizuje we współdziałaniu na zasadach partnerstwa z:

1) sektorem przedsiębiorstw;
2) przedstawicielami władz samorządowych oraz rządowych;
3) osobami prywatnymi;
4) organizacjami pozarządowymi i kościelnymi o podobnym profilu działania;
5) oraz innymi podmiotami.

Partnerstwa Fundacja nawiązuje zgodnie z postanowieniami zawartymi w Karcie Europejskich Banków Żywności.

Rozdział III
Majątek i dochody.

§ 11

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, ruchomości, nieruchomości, składniki niematerialne przekazane przez Fundatorów oraz uzyskane w toku działalności.

§ 12

1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizacje celów statutowych fundacji i zapewnienie
    jej funkcjonowania.

2. W Fundacji zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
2) przekazywania ich majątku na rzecz, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§13

Dochody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków i zapasów;
2) subwencji;
3) zbiórek publicznych;
4) odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;
5) innych źródeł /nawiązki sądowe/;
6) odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§14

Dochody pochodzące z darowizny, spadków, zapisów oraz dotacji mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§15

Fundacja może tworzyć fundusze celowe zgodne z celem Fundacji określone w Akcie Notarialnym.

Rozdział  IV
Władze

§16

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji;
2) Zarząd Fundacji.

§17

1. Rada Fundacji stanowi organ nadzoru odrębny od Zarządu Fundacji i nie podlegający w zakresie wykonywania nadzoru Zarządowi, przy czym członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
2. Radę Fundacji stanowią Fundatorzy i członkowie w ilości 4 osób.
3. Decyzja o przyjęciu nowej osoby fizycznej w poczet Rady zapada uchwałą większości dwóch trzecich głosów obecnych członków Rady uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy Rady.
4. Udział w pracach Rady jest społeczny.
5. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
1)    śmierci osoby fizycznej;
2)    ustąpienie na własną prośbę;
3)    odwołanie;
4)    decyzją Rady skreśla się z listy członków Rady tych, którzy:
a) nie uczestniczą w pracach Rady przez okres co najmniej 2 lat;
b) uporczywie lub w rażący sposób działają na szkodę Fundacji lub niezgodnie
    z założeniami Statutu i jego celami;
6. Członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu:
1) w wypadku wyboru członka Rady do Zarządu Fundacji na okres jego pracy w Zarządzie;
2) na czas pracy za wynagrodzeniem dla Fundacji.
7. Decyzja Rady o skreśleniu z listy członków Rady podejmowana jest uchwałą większości dwóch trzecich głosów obecnych, uprawnionych do głosowania, przy obecności najmniej połowy składu Rady
8. Członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępców.
9. Do kompetencji Rady należy :
1) określenie kierunków działalności Fundacji i czuwanie nad prawidłową działalnością    Zarządu;
2) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz jego członków, wybór Prezesa Zarządu,  uchylanie uchwał Zarządu;
3) akceptowanie rocznego planu działalności Zarządu;
4) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu, dokonywanie oceny jego działalności;
5) powoływanie sekcji tematycznych i komisji problemowych, współpracujących
    w realizacji celów Fundacji;
6) uchwalanie zmian Statutu;
7) podejmowania uchwał o likwidacji Fundacji;
8) podejmowanie uchwał o łączeniu z innymi fundacjami lub stworzeniu federacji krajowych i międzynarodowych;
9) podejmowanie uchwał dotyczących innych działań wskazanych w Statucie.
10.     Zwyczajne posiedzenie Rady zwoływane jest przez Zarząd , nie rzadziej niż dwa razy w roku na wniosek Zarządu, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Rady,  w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc od momentu wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady można rozpatrywać tylko te sprawy, dla których zostało ono zwołane.

§ 18

1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 8 osób, w tym Prezes Zarządu.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
3. Rada Fundacji ma prawo odwoływania Zarządu lub każdego z jego członków,
    w każdym czasie
4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
4) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji dla Rady Fundacji;
5) nadzór nad majątkiem Fundacji;
6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
7) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad ich wynagradzania;
8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
    Rady Fundacji.
 5.  Zebranie Zarządu zwołuje się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 6.  Zarząd pracuje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 19

1. Wszystkie decyzje Rady Fundacji i Zarządu podejmowane są w drodze uchwały,
    w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności powyżej połowy
    uprawnionych do głosowania /o ile Statut nie stanowi inaczej/.
2. Głosowanie tajne przewodniczący posiedzenia Zarządu lub Rady zarządza w sprawach personalnych, a także w innych sprawach na wniosek co najmniej jednej osoby do udziału w zebraniu z głosem stanowiącym.

§ 20

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać
    pełnomocnik w granicach udzielonego mu umocowania

Rozdział V
Zmiana Statutu i rozwiązywania Fundacji.

§21

1. Uchwały w sprawie zmian Statutu, likwidacji Fundacji oraz łączenie się z innymi
    organizacjami lub wchodzenie w skład federacji zapadają na posiedzeniu Rady Fundacji w obecności co najmniej dwóch trzecich składu.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku