PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS PODPROGRAM 2023

BEZPŁATNA POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU FEPŻ 2021-2027 PODPROGRAM 2023

Szanowni Państwo,

 

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przypomina, że zgodnie z zapisem w wytycznych IZ (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

cyt. II. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących punkt 13.5

"Żywność dystrybuowana przez OPL/OPR w ramach realizacji Programu jest wydawana 
nieodpłatnie. OPL/OPR wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych
jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek 
świadczeń na rzecz OPL/OPR. W umowach/wytycznych przekazanych OPR/OPL zawarte zostaną 
zapisy o nieodpłatnej dystrybucji przez OPL/OPR żywności oraz zobowiązujące OPR/OPL do 
niepobierania od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność ani uzależniania 
wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPL/OPR.
"

 

Zwracamy uwagę aby przestrzegać zapisy zawarte w Wytycznych do FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2023. Prosimy również o przekazanie tej informacji beneficjentom ostatecznym.

WZÓR DEKLARACJI OPL DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE FEPŻ 2021-2027 PPODPROGRAM 2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023.

W nawiązaniu do "Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów-organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc 
Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023" poniżej zamieszczam wzór DEKLARACJI UCZESTNICTWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ W PROGRAMIE FEPŻ 2021-2027 PODPROGRAM 2023

 

Uzupełnioną deklarację wraz z pieczątkami i podpisami osób uprawnionych do reprezentacji OPL w dwóch egzemplarzach oraz załącznik do dokumentu(statut w jednym egzemplarzu z adnotacją aktualny na dzień) proszę przesłać na adres korespondencyjny:  

 

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana 

92-320 Łódź, ul. Niciarniana 49E 

z dopiskiem (FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2023) 

 

Ponadto skan uzupełnionej deklaracji wraz z pieczątkami i podpisami osób uprawnionych do reprezentacji OPL oraz skan statutu z adnotacją aktualny na dzień proszę przesłać na adres e-mail: mariusz.kania@bankizywnosci.pl 


Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023


Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania deklaracji.


O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


W Programie FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2023 mogą Państwo planować zwiększoną liczbę osób w stosunku do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

 


WAŻNE

 

PROSZĘ O POBRANIE ODPOWIEDNIEGO PLIKU DOSTOSOWANEGO DO RODZAJU WYDRUKU "KOLOR" LUB "MONO"

OPIS PROGRAMU

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana  jako Organizacja Partnerska Regionalna [OPR], który razem z Federacją Polskich Banków Żywności [OPO] oraz współpracującymi Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi [OPL] odpowiada za dystrybucję artykułów spożywczych i działania towarzyszące w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Cel programu:

 • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnienie działań towarzyszących, mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.

Zadania i działania realizowane w programie:  

 • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
 • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • Bezpłatne przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;
 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

 

Więcej na temat uzyskania pomocy żywnościowej i możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących na stronie: www.fepz.bankizywnosci.pl

 

W ramach FEPŻ realizowanego w roku kalendarzowym 2024, Bank Żywności planuje dystrybucję 1556,598 ton żywności do ok. 45750 osób potrzebujących z województwa łódzkiego.

 

Bezpośrednią dystrybucję żywności będą wspierały organizacje partnerskie lokalne, których lista kontaktowa zostanie udostępniona po podpisaniu umów na realizację programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023.

 

Dodatkowo Bank Żywności będzie realizował działania towarzyszące wśród osób potrzebujących mające na celu wspieranie ich włączenia społecznego:

 • Warsztaty edukacyjne z zakresu dietetyki oraz niemarnowania żywności.
 • Cykle edukacyjne tematyczne
 • Dyżury konsultacyjne z zakresu dietetyki

Grupa docelowa:

 • Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego przez Instytucję Zarządzającą.

Więcej o sposobie kwalifikacji do programu na stronie:  https://fepz.bankizywnosci.pl/kwalifikacja-do-programu/

 

Przewidziane efekty i rezultaty:

 • zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

 

Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.

 

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

Skargi dotyczące sposobu realizacji programu oraz dystrybucji artykułów spożywczych można składać do Federacji Polskich Banków Żyzności na adres e-mail:   fepz@bankizywnosci.pl lub do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Więcej informacji o programie oraz sposobie jego realizacji na stronie internetowej  www.fepz.bankizywnosci.pl oraz na Mediach Społecznościowych Federacji Polskich Banków Żywności:

Banki Żywności - ???? Banki Żywności realizują program... | Facebook Federacja Polskich Banków Żywności na LinkedIn: #funduszeue #funduszeeuropejskie #bankiżywności

 

PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW W PODPROGRAMIE 2023

Zestaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2023 

 

artykuł spożywczyilość sztuk na osobęopakowanie jednostkowe kg/lilość kg/l na osobę
groszek z marchewką40,41,6
koncentrat pomidorowy60,160,96
dżem truskawkowy40,31,2
makaron jajeczny świderki50,52,5
mąka pszenna414
kasza jęczmienna30,51,5
płatki owsiane20,51
herbatniki maślane30,20,6
kawa zbożowa rozpuszczalna20,20,4
mleko UHT616
ser podpuszczkowy dojrzewający30,41,2
szynka wieprzowa mielona40,31,2
szynka drobiowa40,31,2
pasztet wieprzowy30,160,48
szprot w oleju40,170,68
cukier biały414
olej rzepakowy414
fasolka po bretońsku30,51,5
  razem34,02

 

UWAGA

 

Dostawy mają rozpocząć się w miesiącu MAJU 2024.

 

Przypominamy również, że zgodnie z treścią punktu B II 13.2 Wytycznych


"W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości OPR/OPL. "