Bank Żywności w Łodzi.
« Wróć...

EMBARGO ROSYJSKIE - WYCOFANIE OWOCÓW I WARZYW

PRODUKTY ROLNE MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE:

a) organizacji charytatywnych i fundacji, do wykorzystania w ich
działalności służącej pomocy osobom, których prawo do otrzymywania pomocy
społecznej jest uznane w prawie krajowym, w szczególności w związku z tym,
że osoby te nie posiadają środków utrzymania,

lub

b) innych jednostek organizacyjnych takich jak: szkoły, placówki oświatowe,
oświatowo-wychowawcze, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły średnie, zespoły szkół (zarządzane lub zatwierdzone przez właściwe
organy państwa), obozy, kolonie dla dzieci, domy dziecka, szpitale, domy
spokojnej starości, domy opieki społecznej, zakłady i zespoły opieki
zdrowotnej, zakłady karne, areszty śledcze, itp.


w związku z powyższym BŻ nie mogą przekazać WOW dla odbiorców w pkt b.


KWALIFIKOWALNOŚĆ BENEFICJENTÓW:

1. Produkty rolne powinny trafić do odbiorców zgodnie ze statutem
organizacji charytatywnej w ilościach, które nie pozwolą na trafienie
produktu na rynek. Jednocześnie nie mogą zastąpić ilości normalnie
kupowanych przez beneficjenta, mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości.

2. Rekomendowana przez Federację ilość to maksymalnie 15kg/osobę
miesięcznie produktów rolnych - owoców i warzyw, w tym maksymalnie 10 kg
jabłek.

3. Jedynym kryterium kwalifikowolności beneficjentów jest spełnienie
warunków określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej art. 5 i 7.

4. Rekomendujemy, aby pomoc skierować do wszystkich osób objętych
wsparciem w ramach POPŻ oraz innych nie mieszczących się w kryterium
finansowym POPŻ.

5. Ogólna liczba osób, którym zostaną przekazane produkty rolne nie
powinna przekroczyć liczby osób, którym udzielono pomocy w roku 2014 r.

6. Dokumentem potwierdzającym kwalifikację beneficjentów będzie:

a. W przypadku osób zakwalifikowanych do POPŻ: Skierowanie z OPS;

b. Dla pozostałych osób karta Kwalifikacji, Załącznik nr 1 do umowy z
organizacją partnerską. [Kwalifikacji może dokonać Prezes organizacji,
Sołtys, inna osoba prawna lub fizyczną znającą status osoby lub rodziny]

7. Do programu można zakwalifikować osobę fizyczną lub rodzinę. W
przypadku rodzin na karcie kwalifikacji wpisujemy osobę reprezentującą daną
rodzinę wraz z liczbą członków. Osoba kwalifikująca ponosi pełną
odpowiedzialność za wpisanie danych zgodnie z prawdą.


UMOWA Z ORGANIZACJĄ PARTNERSKĄ ORAZ ZAŁĄCZNIKI NR 1, NR 2, NR 3 W ZAŁĄCZENIU

ODBIORCY

Odbiorcy ostateczni - określeni przez statut lub regulamin
organizacji. Żywność nie może być przeznaczona do handlu ani zaburzać rynku
sprzedaży owoców i warzyw.

 

TERMINY

BZ mogą odbierać produkty rolne od producentów rolnych od 09 listopada 2015
do 30 czerwca 2016. Jednoczenie należy pamiętać, iż zgodnie z Warunkami
uczestnictwa w programie, iż produkty muszą zostać rozdysponowane do 30
czerwca 2016 r.


BARDZO WAŻNE !!!!

W przypadku nie przestrzegania przez organizacje charytatywne zobowiązań
(wymagań) dotyczących produktów rolnych, które:

1. zostały rozdysponowane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub

2. zostały rozdysponowane pomiędzy odbiorców od których pobrano
jakąkolwiek opłatę z tego tytułu lub

3. zostały rozdysponowane wśród osób nie spełniających kryterium
określone w artykule 5 i artykule 7 ustawy o pomocy społecznej lub

4. uległy zniszczeniu lub przeterminowaniu lub

5. były przechowywane w niewłaściwych warunkach;

dodatkowo w kwestiach dotyczących:

6. nie przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu
owoców i warzyw do sprzedaży,

7. nie prowadzenia oddzielnej ewidencji,

8. nie zapewnienia, aby otrzymane produkty w ramach bezpłatnej
dystrybucji nie zastąpiły ilości normalnie kupowanych, a jedynie stanowiły
uzupełnienie tych ilości.

zastosowanie mają sankcje określone w art. 120 rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w
odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i
warzyw (Dz. Urz. UE L 157, 15.06.2011, str. 1-163, z późn. zm.) tj.:

a) odbiorcy przestają się kwalifikować do otrzymywania produktów
wycofanych (następuje cofnięcia uznania - organizacje charytatywne i
uprawnienia - inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne jak również
skreślenie z rejestru); oraz

b) odbiorcy produktów wycofanych z rynków są zobowiązani do zapłaty
wartości produktów, które otrzymali, oraz związanych z tym kosztów
sortowania, pakowania oraz transportu zgodnie z przepisami ustanowionymi
przez państwa członkowskie wraz z odsetkami liczonymi jak dla należności
podatkowych od dnia otrzymania produktów rolnych wraz z odsetkami liczonymi
jak dla należności podatkowych liczonymi od dnia przekazania.

 

Sankcja przewidziana w lit a) staje się natychmiast skuteczna i obowiązuje
co najmniej przez jeden rok gospodarczy.


ORGANIZACJE ZAINTERESOWANE ODBIOREM OWOCÓW NA ZASADACH OPISANYCH W POWYŻSZYM MAILU PROSZĘ O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU 42 674 18 53

-- 
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

Al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

tel.: 42 674 18 53
fax.:42 676 19 23

e-mail: bz.lodz@bankizywnosci.pl