Bank Żywności w Łodzi.
« Wróć...

Ogłoszenie o wyborze GENERALNEGO WYKONAWCY

Treść ogłoszenia:
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności. Celem jest wyłonienie generalnego wykonawcy zlecenia typu „zaprojektuj i wybuduj”:
Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Łodzi wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz reprezentacja 
Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana („Zamawiający”) przed właściwymi urzędami do momentu oddania obiektu do użytku. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Miejsce realizacji zamówienia:
Nr ewidencyjny działki: 3/212, Łódź al. Piłsudskiego 141, obręb W 27, gmina: Łódź, powiat: łódzki, województwo łódzkie
Przedmiot zamówienia:

Generalne wykonawstwo

Miejsce i sposób składania ofert
- Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście (decyduje data wpływu) na adres: w siedzibie Zamawiającego, w Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana al. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź lub przesłać pocztą na adres j/w
- Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta i powinna zawierać ponumerowane strony.
- Osobiste złożenie oferty jest możliwe pod powyższym adresem od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.
- Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wojciech Jaros
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
693825166, wojtekjaros@bankzywnoscilodz.pl