« Wróć...

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)

Bank Żywności w Łodzi ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie województwa łódzkiego działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020) w Podprogramie 2015, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie województwa łódzkiego


Cel partnerstwa:
1. Zapewnienie najuboższym mieszkańcom naszego regionu pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2015.
2. Realizacja działań w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2015 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Wymagania wobec Partnera:
1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2015, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art.134a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2015, tj.: 
1) prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących,
2) posiadać zdolności administracyjne do:
a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ,
b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,
c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów
dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł,
3) posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzić
stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.

2. Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2015, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych o których mowa w pkt. 1, w następujących obszarach:

1) administrowania,
2) transportu,
3) magazynowania.

3. Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2015 są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl, pod linkiem:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/

 

Tryb składania wniosków:
1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Termin składania wniosków: 15 czerwca 2015 r.
3. Wnioski (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: bz.lodz@bankizywnosci.pl
.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz odziałalności pożytku publicznego.