PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021 (WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM)

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021 Plus

BEZPŁATNA POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PO PŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021 Plus

Szanowni Państwo,

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przypomina, że zgodnie z zapisem w wytycznych IZ (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

cyt. II. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących punkt 13.5

"Żywność dystrybuowana przez OPL/OPR w ramach realizacji PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie.

OPL/OPR wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za

wydawaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz

OPL/OPR. ..."

Zwracamy uwagę aby przestrzegać zapisy zawarte w Wytycznych do PO PŻ 2014 - 2020 Podprogram 2021 Plus. Prosimy również o przekazanie tej informacji beneficjentom ostatecznym.

WZÓR DEKLARACJI OPL DO UCZESTNICTWA PO PŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

W nawiązaniu do "Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus" poniżej zamieszczam wzór DEKLARACJI OPL DO UCZESTNICTWA PO PŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus

 

Uzupełnioną deklarację wraz z pieczątkami i podpisami osób uprawnionych do reprezentacji OPL w dwóch egzemplarzach proszę przesłać na adres korespondencyjny:  

 

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana 

92-320 Łódź, ul. Niciarniana 49E 

z dopiskiem (PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus) 

 

Ponadto skan uzupełnionej deklaracji wraz z pieczątkami i podpisami osób uprawnionych do reprezentacji OPL proszę przesłać na adres e-mail: mariusz.kania@bankizywnosci.pl 


Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020


Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania deklaracji.


O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


W podprogramie 2021 Plus mogą Państwo planować zwiększoną liczbę osób w stosunku do Podprogramu 2021.

 
OPIS PROGRAMU

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa łódzkiego która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

WYTYCZNE IZ NA PODPROGRAM 2021 Plus
PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW W PROGRAMIE 2021 Plus

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych 

 

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

2

1

2,00

MAKARON JAJECZNY  ŚWIDERKI

4

0,5

2,00

MLEKO UHT 

2

1

2,00

OLEJ RZEPAKOWY 

2

1

2,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

1

0,3

0,30

SZYNKA WIEPRZOWA 

3

0,3

0,90

 

UWAGA

 

Dostawy mają rozpocząć się w miesiącu MAJU 2023.

 

Przypominamy również, że zgodnie z treścią punktu B II 13.2 Wytycznych


"W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości OPR/OPL. "

SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021 Plus

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych]

 

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

 

OD 15 MAJA 2023 ROKU ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO PRZY KWALIFIKACJI DO PO PŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021 Plus

Szanowni Państwo,uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2023 r. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 

Nowe kryterium dochodowe wynosi:

 

 • 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie

Informuję ponadto, że zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus.

 ZASADY DYSTRYBUCJI 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.

 

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

 

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

 

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

 

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

 UWAGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI 

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy o kontakt:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

adres: 92 – 320 Łódź ul. Niciarniana 49E

 

LISTA ORGANIZACJI PARTNERSKICH LOKALNYCH PO PŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021 Plus

NUMER UMOWY

NAZWA OPL

STATUS OPL

DATA PODPISANIA UMOWY

ADRES SIEDZIBY

TELEFON STACJONARNY

TELEFON KOMÓRKOWY

       

1

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej

NGO

15.05.2023

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1 A (koło nr 15 92-515 Łódź, ul. Chmielowskiego 7)

-

723 899 502

2

Gmina Łanięta

NGO

15.05.2023

99-306 Łanięta, Łanięta 16

24 356 74 00

24 356 74 05

3

Fundacja Poranek

NGO

15.05.2023

97-225 Ujazd, Olszowa 11/4 (poczta Olszowa 20)

-

660 350 167, 518 075 017

4

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa

NGO

15.05.2023

99-352 Dąbrowice, ul. Stary Rynek 31

-

603 870 494

5

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie

NGO

15.05.2023

97-400 Bełchatów, ul. Os. 1 Maja 4a

44 632 58 00,796 401 576

600 185 665

6

Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst"

NGO

15.05.2023

96-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3

46 833 11 25

783 299 645

7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

15.05.2023

97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 34

44 683 28 41 w. 126, 116

733 777 612

8

Stowarzyszenie Na Skrzydłach Marzeń

NGO

15.05.2023

97-420 Szczerców, ul. Piotrkowska 1

-

662 167 853, 509 872 126

9

Stowarzyszenie Seniorów Integracja

NGO

16.05.2023

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

-

516 007 174

10

Fundacja Divine Mercy

NGO

16.05.2023

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zamurowa 1

-

507 056 253

11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

16.05.2023

98-113 Buczek, ul. Szkolna 3A

43 677 41 59

-

12

Fundacja "Krok po kroku"

NGO

16.05.2023

95-200 Pabianice, ul. Jana III Sobieskiego 2/8

-

605 057 342, 666 031 609

13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

17.05.2023

97-403 Drużbice, Drużbice 20

44 631 10 13

573 793 001

14

Stowarzyszenie Wspieramy Ukrainę Razem

NGO

17.05.2023

90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 lok 311

-

509 970 315

15

Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Szansa

NGO

17.05.2023

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10 J

46 814 29 83

691 489 605, 503 581 098

16

Gmina Krzyżanów

NGO

18.05.2023

99-314 Krzyżanów, Krzyżanów 10

24 356 29 09, 24 356 22 02

-

17

Stowarzyszenie Wychowam Cię Sam

NGO

18.05.2023

90-706 Łódź, ul. Gdańska 15

-

506 087 565

18

Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

18.05.2023

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6

42 712 16 11, 42 712 17 71

500 068 949, 511 068 070, 515 080 388

19

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice

NGO

18.05.2023

98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 7

43 677 15 81

-

20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

18.05.2023

26-315 Poświętne, ul. Szkolna 2a

44 756 40 61

-

21

Fundacja Ludzi Pokrzywdzonych przez Los Nadzieja

NGO

18.05.2023

92-446 Łódź, ul. Wojewódzkiego 10 m. 23

-

725 731 130, 500 001 616

22

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Słyszę Serce

NGO

18.05.2023

91-473 Łódź, ul. Skarbowa 28

42 616 09 69

500 775 936

23

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna

NGO

18.05.2023

95-200 Pabianice, ul. Targowa 21 a

-

883 915 818

24

Łowickie Stowarzyszenie Dać Szansę

NGO

19.05.2023

99-400 Łowicz, Al. H. Sienkiewicza 62

-

667 981 835, 602 406 587

25

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Ja i Mój Dom

NGO

19.05.2023

92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11

42 671 35 76

503 189 319

26

Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Ozorkowie

NGO

19.05.2023

95-035 Ozorków, ul. Żwirki 1 A

42 718 10 81

665 727 307

27

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

NGO

19.05.2023

95-100 Zgierz, ul. Słowackiego 6

-

696 235 026

28

Fundacja św. Józefa

NGO

19.05.2023

98-300 Wieluń, Ruda, ul. Częstochowska 13B

-

887 807 002

29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

19.05.2023

97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 72

43 676 60 25

797 117 739

30

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Dom Słońca

NGO

23.05.2023

90-436 Łódź, ul. Piotrkowska 243 lok 5u

-

505 007 519

31

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

23.05.2023

95-080 Tuszyn, ul. 3-go Maja 49

42 614 34 92

-

32

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno

NGO

24.05.2023

99-300 Kutno, ul. Bema 3

24 253 76 79

-

33

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków

NGO

24.05.2023

90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 41/2

42 296 55 87

504 379 770

34

Fundacja Równe Szanse

NGO

24.05.2023

93-005 Łódź, ul. Wólczańska 225

-

730 886 199

35

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw

NGO

25.05.2023

26-332 Sławno, Olszowiec 56

44 757 19 17

512 451 206

36

Stowarzyszenie Dłutowski Klub Aktywnego Seniora

NGO

25.05.2023

95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25

-

690 481 933, 690 349 131

37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

25.05.2023

99-322 Oporów, Oporów 25

24 383 11 53

-

38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

25.05.2023

26-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39b

44 756 00 13

-

39

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

25.05.2023

97-570 Przedbórz, ul. Pocztowa 30

44 781 22 96

-

40

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego

NGO

26.05.2023

96-314 Baranów, ul. Brzozowa 5 (schronisko 97-410 Biłgoraj, Biłgoraj 1)

-

515 516 600

41

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Pabianickie

NGO

26.05.2023

95-200 Pabianice, ul. Kościuszki 22/26

42 215 55 00

509 297 094, 570 723 579

42

Stowarzyszenie Hilaritas

NGO

30.05.2023

96-100 Skierniewice ul. Prądzyńskiego 2 (99-420 Łyszkowice, ul. Szkolna 5)

46 811 55 23

572 240 825

43

Stowarzyszenie Step By Step

NGO

01.06.2023

97-217 Lubochnia, Tarnowska Wola 22a

-

602 644 749

44

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

01.06.2023

97-220 Rzeczyca, ul.ks. J. Kitowicza 4

44 726 07 20

-

45

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

01.06.2023

95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 12

43 677 50 11 w. 139, 211

608 730 975

46

Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Komórkach filia w Woli Malowanej

NGO

02.06.2023

97-512 Kodrąb, Wola Malowana 22

-

516 029 553, 536 036 914, 500 209 583

47

Gmina Strzelce

GMINA

06.06.2023

99-307 Strzelce, ul. Leśna 1

24 356 66 10

-

48

Fundacja Metamorfoza

NGO

06.06.2023

99-200 Poddębice, Feliksów 19

43 333 00 10

663 004 380

49

Fundacja Promienie Słońca

NGO

06.06.2023

95-061 Dmosin, Dmosin 5

42 203 48 29

666 723 600

50

Spółdzielnia Socjalna Ewa

NGO

12.06.2023

26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 13

-

501 372 375; 721 016 691; 515 758 072

51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

12.06.2023

98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10

43 672 11 61

-

52

Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe

NGO

22.06.2023

98-240 Szadek, ul. Prusinowska 4

-

691 565 355

53

Stowarzyszenie przy Parafii św. Doroty - Nadzieja

NGO

22.06.2023

95-010 Stryków, Dobra ul. Starowiejska 17

-

882 415 525

54

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zapolice

OPS

22.06.2023

98-161 Zapolice, ul. Plac Strażacki 5

43 823 19 76

723 508 906

55

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

22.06.2023

97-330 Sulejów, ul. Targowa 20

44 616 20 33 w. 23

-

56

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

22.06.2023

99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 15

24 252 35 45

-

57

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

23.06.2023

97-320 Wolbórz, ul. Sportowa 7

44 616 44 78

-

58

Stowarzyszenie Panaceum

NGO

26.06.2023

97-500 Radomsko, ul. Sucharskiego 87 A

44 307 01 37

578 111 088

59

Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Maleni

NGO

27.06.2023

98-113 Buczek, Malenia1

44 733 05 96

572 834 324

60

Stowarzyszenie rozwoju wsi Brzoza i okolice

NGO

27.06.2023

97-306 Grabica, Brzoza 18

-

506 046 929

61

Fundacja Arka Nadziei

NGO

27.06.2023

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 41a

-

695 621 965

62

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

27.06.2023

97-215 Inowłódz, ul. Spalska 2

44 710 11 23

668 315 759

63

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

28.06.2023

98-313 Konopnica, ul. Rynek 15

43 842 44 19 w. 113, 111

603 599 100, 609 355 200

64

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

28.06.2023

97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 78

44 681 44 12

695 617 120

65

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

29.06.2023

99-210 Uniejów, ul. Orzechowa 6

63 288 80 26

-

66

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Szansa"

NGO

29.06.2023

95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7

-

696 914 550

67

Ochotnicza Straż Pożarna

NGO

03.07.2023

95-011 Bratoszewice, ul. Ogrodnicza 5

-

605 945 720

68

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

05.07.2023

97-415 Kluki, Kluki 88

44 631 50 37

511 677 121, 518 576 693

69

Centrum Inicjatyw Społecznych Multis Multum

NGO

28.07.2023

98-100 Łask, ul. Słoneczna 10

-

604 585 352

70

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS

31.08.2023

97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 7

44 681 93 25 wew. 43

502 029 721

 INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W WARUNKCH ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII 

Zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się w zakładce poniżej.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH 

W związku ze znaczącym opóźnieniem rozpoczęcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, Działania Towarzyszące planujemy rozpocząć w drugiej połowie maja 2023 roku.

EFEKTY REALIZACJI PO PŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2021