PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021 (WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM)

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021

BEZPŁATNA POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PO PŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021

Szanowni Państwo,

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przypomina, że zgodnie z zapisem w wytycznych IZ (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

cyt. II. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących punkt 13.5

"Żywność dystrybuowana przez OPL/OPR w ramach realizacji PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie.

OPL/OPR wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za

wydawaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz

OPL/OPR. ..."

Zwracamy uwagę aby przestrzegać zapisy zawarte w Wytycznych do PO PŻ 2014 - 2020 Podprogram 2021. Prosimy również o przekazanie tej informacji beneficjentom ostatecznym.

WNIOSEK WERYFIKUJĄCY OPL

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.

W nawiązaniu do "Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021" poniżej zamieszczam wzór WNIOSKU WERYFIKUJĄCEGO DLA OPL.  

 

Pragnę zwrócić uwagę, iż we wniosku muszą być uzupełnione wszystkie opisy dotyczące zdolności OPL do realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021.   

Opisy powinny być szczegółowe i zawierać wszystkie wymagane treści wynikające z dodatkowych adnotacji przy poszczególnych punktach. Niedopuszczalne jest, aby we wniosku weryfikującym używać skrótów typu "zgodnie z wytycznymi" lub "zgodnie z umową". 

 

Uzupełniony wniosek wraz z pieczątkami i podpisami osób uprawnionych do reprezentacji OPL w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały) proszę przesłać na adres korespondencyjny:  

 

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana 

92-230 Łódź, al. Piłsudskiego 150/152 

z dopiskiem (PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021) 

 

Ponadto skan uzupełnionego wniosku wraz z pieczątkami i podpisami osób uprawnionych do reprezentacji OPL proszę przesłać na adres e-mail: mariusz.kania@bankizywnosci.pl 


Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020


Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikujących.


O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


W podprogramie 2021 mogą Państwo planować zwiększoną liczbę osób w stosunku do Podprogramu 2020.

 

Przypominam, że od stycznia 2022 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o Pomocy Społecznej, w której podniesione zostaną kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy, co będzie miało wpływ na podniesienie kryteriów dochodowych również w PO PŻ.


OPIS PROGRAMU

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021  – październik 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021  – październik 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Łodzi do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa łódzkiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.


WYTYCZNE IZ NA PODPROGRAM 2021
PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW W PROGRAMIE 2021

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych 

 

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

4

1

4,00

GROSZEK Z MARCHEWKĄ 

8

0,4

3,20

KASZA JĘCZMIENNA 

2

0,5

1,00

KONCENTRAT POMIDOROWY 

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY  

9

0,5

4,50

MLEKO UHT 

5

1

5,00

OLEJ RZEPAKOWY 

4

1

4,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU 

5

0,17

0,85

SZYNKA DROBIOWA 

6

0,3

1,80

SZYNKA WIEPRZOWA 

4

0,3

1,20

 

UWAGA

 

Dostawy  mleka UHT maja rozpocząć się od miesiąca kwietnia 2022.

 

Kasza jęczmienna został usunięta z zestawu produktów na Podprogram 2021

 

Dostawy cukru białego i oleju rzepakowego mają rozpocząć się od miesiąca lipca 2022.

 

Przypominamy również, że zgodnie z treścią punktu B II 13.2 Wytycznych


"W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości OPR/OPL. "

SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

 ZASADY DYSTRYBUCJI 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.

 

Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

 

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

 

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

 

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

 UWAGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI 

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy o kontakt:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

adres: 92 – 230 Łódź Al. Piłsudskiego 150/152

tel. (42) 674 18 53

LISTA ORGANIZACJI PARTNERSKICH LOKALNYCH PO PŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021

L.P.NAZWA OPLADRES SIEDZIBYTELEFONADRES E-MAILSTRONA WWW
1Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 12608 730 975m.bal.gops@gmail.comwww.gops.lutomiersk.pl
2Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa99-352 Dąbrowice, ul. Stary Rynek 31603 870 494kajkakajeczka@wp.plwww.gopsdabrowice.naszops.pl
3Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Szansa96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10 J691 489 605szansa10.60@tlen.plwww.rawa.zsawl.pl 
4Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1 A723 899 502maria.antczak123@gmail.combrak strony www
5Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 78695 617 120gops@kobielewielkie.plwww.kobielewielkie.pl
6Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie97-400 Bełchatów,ul. Os. 1 Maja 4a600 185 665srk2@poczta.onet.plwww.srk.belchatow.pl
7Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 41/2504 379 770biuro@sirp.plwww.sirp.pl
8Gmina Łanięta99-306 Łanięta, Łanięta 1624 356 74 05uglanieta@op.plwww.uglanieta.bip.org.pl
9Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej97-330 Sulejów, ul. Targowa 2044 61 62 033mops@sulejow.plwww.mops.sulejow.pl
10Stowarzyszenie Wychowam Cię Sam90-706 Łódź, ul.Gdańska 15506 087 565wychowamciesam@wp.plfacebook/stowarzyszeniewychowamciesam
11Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 34733 777 612epiatek@gmina-radomsko.plwww.gops.gmina-radomsko.pl
12Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzoza i OkoliceBrzoza 97-306 Grabica506 046 929mpyc@o2.plwww.gminagrabica.pl
13Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej26-315 Poświętne, ul. Szkolna 2a44 75 64 061gops@poswietne.plgops@poswietne.pl
14Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 72797 117 739gopsrusiec@pro.onet.plwww.rusiec.naszops.pl
15Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce"91-496 Łódź, ul. Skarbowa 28500 775 963poczta@slyszeserce.org.plslyszeserce.org.pl
16Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw26-332 Sławno, Olszowiec 56512 451 206 scwi@wp.plwww.scwi.ugu.pl
17Ochotnicza Straż Pożarna95-011 Bratoszewice, ul. Ogrodnicza 5605 945 720bratoszewice@web.osp.org.plbrak strony www
18Stowarzyszenie Step By Step97-217 Lubochnia, Tarnowska Wola 5602 644 749js05@tlen.plbrak strony www
19Fundacja Ludzi Pokrzywdzonych przez Los Nadzieja92-446 Łódź, ul. Wojewódzkiego 10 m. 23725 731 130ela_nadzieja1@wp.plbrak strony www
20Ośrodek Pomocy Społecznej95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 10511 068 070mops-al.wrzos@wp.plwww.opsal.pl
21Stowarzyszenie Dłutowski Klub Aktywnego Seniora95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25690 481 933dekasenior2020@gmail.comfacebook/dłutowski klub akywnego seniora
22Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej97-215 Inowłódz, ul. Spalska 2668 315 759gops@inowlodz.plwww.inowlodz.pl
23Fundacja Divine Mercy97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zamurowa 1507 056 256biuro@divinemercy.plwww.divinemercy.pl
24Stowarzyszenie Na Skrzydłach Marzeń97-420 Szczerców, ul. Piotrkowska 1662 167 853beata.gosz@wp.plszczerców.pl
25Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Ja i Mój Dom92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11503 189 319annawasiak16@interia.plbrak strony www
26Stowarzyszenie Pomocna Dłoń95-100 Zgierz, ul. Słowackiego 6696 235 026aleksandrazgierz@gmail.comhttp://pomocnadlon-zgierz.pl 
27Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Szansa95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7696 914 550stowarzyszenieszansa.pabianice@gmail.combrak strony www
28Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst"96-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3783 299 645ametyst@ametyst.org.plwww.ametyst.org.pl
29Fundacja Promienie Słońca95-061 Dmosin, Dmosin 5666 723 600fundacjapromienieslonca@gmail.comstrona FB
30Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 743 67 71 581a.polak@gopssedziejowice.plwww. gminasedziejowice.eu
31Spółdzielnie Socjalna Ewa26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 13504 938 993spsocjalnaewa@o2.plstrona w budowie
32Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej97-220 Rzeczyca, ul.ks. J. Kitowicza 444 72 60 720poczta@gopsrzeczyca.plwww.rzeczyca.pl
33Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej97-515 Masłowice, Masłowice 84A44 78 74 601pomoc@gopsmaslowice.plwww.maslowice.naszops.pl
34Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 1043 67 21 161gops@widawa.plwww.gopswidawa.pl
35Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej99-210 Uniejów, ul. Orzechowa 663 28 88 026mgops@uniejow.plwww.mgopsuniejow.naszops.pl
36Fundacja Arka Nadziei97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 41a695 621 965arkanadziei@gmail.comwww.arkanadziei.org.pl
37Miejski Osrodek Pomocy Społecznej95-080 Tuszyn, 3 Maja 4942 61 43 492mopstuszyn@naszops.plwww.tuszyn.naszops.pl
38Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej97-320 Wolbórz,ul. Sportowa 744 61 64 478abadek@mopswolborz.plwww.wolborz.eu
39Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe98-240 Szadek, ul. Prusinowska 4691 565 355mgopsszadek@poczta.onet.plbrak strony www
40Gminny Osrodek Pomocy Społecznej Drużbice97-403 Drużbice, Drużbice 2044 631 10 13gops@druzbice.plwww.druzbice.pl
41Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej26-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39b44 756 00 13gops@aleksandrow.net.plwww.aleksandrow.gospinfo.pl
42Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Ozorkowie95-035 Ozorków, ul. Żwirki 1 A665 727 307ozorkow@monar.orgwww.facebook.com/MONARMARKOTOzorkow
43Stowarzyszenie Hilaritas96-100 Skierniewice ul. Prądzyńskiego 2 (99-420 Łyżkowice, ul. Szkolna 5)572 240 825hilaritas@onet.plbrak strony www
44Łowickie Stowarzyszenie Dać Szansę99-400 Łowicz, Al. H. Sienkiewicza 62602 406 587dac.szanse.lowicz@o2.plbrak strony www
45Centrum Inicjatyw Społecznych Multis Multum98-100 Łask, ul. Sloneczna 10604 585 352welnajaroslaw@wp.plwww.wawrzkowizna.pl
46Fundacja Poranek97-225 Ujazd, Olszowa 20660 350 167fundacjaporanek@wp.plwww.fundacjaporanek.org.pl
47Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Komórkach filia w Woli Malowanej97-512 Kodrąb, Wola Malowana 22516029553wolamalowana@wp.plstrona FB
48Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 97-415 Kluki, Kluki 88518576693opskluki@wp.plkluki.pl
49Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 37 B44 781 20 61stowarzyszenie.przedborz@op.plwww.spzp.pl
50Stowrzyszenie przy Parafii św. Doroty - Nadzieja95-010 Stryków, ul. Starowiejska 17882415525urszula.sieminska@op.plparafiasw.Doroty.Dobra
51Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego96-314 Baranów, ul. Brzozowa 5604057992cws@centrumwsparciaspolecznego.orgwww.centrumwsparciaspolecznego.org
52Gmina Strzelce99-307 Strzelce, ul. Leśna 124 356 66 10beata.bak@gminastrzelce.euwww.strzelce.gmina.pl
53Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej99-322 Oporów, Oporów 2524 383 11 53gops@oporow.plbrak strony www
54Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej98-161 Zapolice, Plac Strażacki 5604529508gops@zapolice.plwww.zapolice.pl
55Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno99-300 Kutno, ul. Bema 324 253 76 79sbzk@e.plocman.plwww.sbzk.plocman.pl
56Fundacja św. Józefa98-300 Wieluń, Ruda, ul. Częstochowska 13A887807002fundacja@sw-jozef.orgwww.sw-josef.org
57Stowarzyszenie Panaceum97-500 Radomsko, ul. Sucharskiego 87 A578111088biuro@stowarzyszeniepanaceum.plwww.stowarzyszeniepanaceum.pl
58Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej98-113 Buczek, ul. Szkolna 3A43 677 41 59gopsbuczek@pro.onet.plwww.buczek.pl
59Gmina Krzyżanów99-314 Krzyżanów, Krzyżanów 1024 356 29 09gops@krzyzanow.plwww.krzyzanow,naszops.pl
60Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Maleni98-113 Buczek, Malenia1693094575belchatow@monar.orgfacebook/monarbełchatów
61Fundacja Rampa95-200 Pabianice, ul. Poprzeczna 19-21518045864fundacjamdm@gmail.comwww.rampa.org.pl
62Fundacja Równe Szanse93-005 Łódź, ul. Wólczańska 225730886199marek-albert@o2.plfacebook/fundacjarównesanse
63Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Dom Słońca90-441 Łódź, ul. Kościuszki 123/416505007519stowarzyszenie.domslonca@gmail.comwww.domslonca.com
64Fundacja Metamorfoza99-200 Poddębice, Feliksów 1943 333 00 10fmetam@o2.plbrak strony www
65Stowarzyszenie Seniorów Integracja95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16505611760pzeir@o2.pl; integracjasenior@gmail.comfacebook/stowarzyszenieseniorówintegracja
66Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Pabianicach95-200 Pabianice, ul. Kościuszki 22/26509297094majtkac@interia.euwww.bratalbert-pabianice.org
67Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 1524 252 35 45mgops@krosniewice.pl; sekretariat@mgops.krosniewice.plwww.mgops.krosniewice.pl
68Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej98-313 Konopnica, ul. Rynek 15609355200gops_konopnica@post.plgopskonopnica.pl
69Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 744 681 93 25kontakt@gopskodrab.naszops.plwww.gopskodrab.naszops.pl
70Stowarzyszenie Wspieramy Ukrainę Razem90 - 117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 lok 311509970315jobs.biuro@gmail.comfacebook/Wspieramy Ukrainę Razem
 INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W WARUNKCH ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII 

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021.

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.

Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

 ZAPYTANIA OFERTOWE 

Zapytanie ofertowe nr 1/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 - POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

 

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu  wyłonienia  Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie: transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Zapytanie ofertowe nr 2/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 - POSZUKIWANY TRENER DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu wyłonienia osoby na stanowisko: Trener Działań Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
w Podprogramie 2021.

 DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH 

W związku ze znaczącym opóźnieniem rozpoczęcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, Działania Towarzyszące planujemy rozpocząć w marcu 2022 roku.

EFEKTY REALIZACJI PO PŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2021