PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021 (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym)

BEZPŁATNA POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PO PŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021

Szanowni Państwo,

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przypomina, że zgodnie z zapisem w wytycznych IZ (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

cyt. II. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących punkt 13.5

"Żywność dystrybuowana przez OPL/OPR w ramach realizacji PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie.

OPL/OPR wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za

wydawaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz

OPL/OPR. ..."

Zwracamy uwagę aby przestrzegać zapisy zawarte w Wytycznych do PO PŻ 2014 - 2020 Podprogram 2021. Prosimy również o przekazanie tej informacji beneficjentom ostatecznym.

 

WNIOSEK WERYFIKUJĄCY OPL

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.

W nawiązaniu do "Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021" poniżej zamieszczam wzór WNIOSKU WERYFIKUJĄCEGO DLA OPL.  

 

Pragnę zwrócić uwagę, iż we wniosku muszą być uzupełnione wszystkie opisy dotyczące zdolności OPL do realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021.   

Opisy powinny być szczegółowe i zawierać wszystkie wymagane treści wynikające z dodatkowych adnotacji przy poszczególnych punktach. Niedopuszczalne jest, aby we wniosku weryfikującym używać skrótów typu "zgodnie z wytycznymi" lub "zgodnie z umową". 

 

Uzupełniony wniosek wraz z pieczątkami i podpisami osób uprawnionych do reprezentacji OPL w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały) proszę przesłać na adres korespondencyjny:  

 

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana 

92-230 Łódź, al. Piłsudskiego 150/152 

z dopiskiem (PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021) 

 

Ponadto skan uzupełnionego wniosku wraz z pieczątkami i podpisami osób uprawnionych do reprezentacji OPL proszę przesłać na adres e-mail: mariusz.kania@bankizywnosci.pl (do dnia 31.12.2021.) 

 


Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020


Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikujących.


O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


W podprogramie 2021 mogą Państwo planować zwiększoną liczbę osób w stosunku do Podprogramu 2020.

 

Przypominam, że od stycznia 2022 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o Pomocy Społecznej, w której podniesione zostaną kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy, co będzie miało wpływ na podniesienie kryteriów dochodowych również w PO PŻ. 

OPIS PROGRAMU
WYTYCZNE IZ NA PODPROGRAM 2021

Wytyczne na Podprogram 2021 znajdują się w pliku poniżej.

PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW W PODPROGRAMIE 2021
SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner