PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2016

PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW W PODPROGRAMIE 2016 OBOWIĄZUJĄCA OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU

PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW NA JEDNĄ OSOBĘ W PODPROGRAMIE 2016 OBOWIĄZUJĄCA OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU

l.p. artykuł spożywczy opakowań na osobę (szt) waga opakowania (kg) łączna waga produktu (kg)
1 cukier biały                4                1                4
2 fasola biała                8               0,4               3,2
3 filet z makreli w oleju                8              0,17              1,36
4 groszek z marchewką                8               0,4               3,2
5 gulasz wieprzowy z warzywami                5              0,85              4,25
6 herbatniki               10               0,2                2
7 koncentrat pomidorowy                8              0,16              1,28
8 makaron jajeczny               10               0,5                5
9 mleko UHT                9                1                9
10 olej rzepakowy                4                1                4
11 powidła śliwkowe                4               0,3               1,2
12 ryż biały                5                1                5
13 ser podpuszczkowy dojrzewający                 6               0,4               2,4
14 szynka drobiowa                9               0,3               2,7
15 pasztet wieprzowy                1              0,16              0,16
16 szynka wieprzowa                1               0,3               0,3
  suma              100                -             49,05
NOWE WYTYCZNE POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2016
 1. Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana informuje, iż w dniu 28.12.2016 w stronie Ministerstwa Pracy zostały zamieszczone nowe wytyczne Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
 1. Zgodnie z nowymi wytycznymi zmieniło się m.in. kryterium dochodowe "Pomocą żywnościową
  w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ,tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie."
 2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem 01.01.2017 r.
 3. Podniesienie kryterium dochodowego może pomóc w rekrutacji dodatkowych beneficjentów programu. Proszę zatem o analizę czy podejmiecie Państwo trud związany z rekrutacją nowych osób.
OPIS PROGRAMU

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
· włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
· pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
· wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
· warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
· warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
· programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
· warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
· dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
· współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
· oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
· kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz

PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW W PODPROGRAMIE 2016

PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PODPROGRAMIE 2016 NA JEDNĄ OSOBĘ

 

l.p. artykuł spożywczy opakowań na osobę (szt) waga opakowania (kg) łączna waga produktu (kg)
1 cukier biały                4               1               4
2 fasola biała                8              0,4              3,2
3 filet z makreli w oleju                8             0,17             1,36
4 groszek z marchewką                8              0,4              3,2
5 gulasz wieprzowy z warzywami                5             0,85             4,25
6 herbatniki               10              0,2               2
7 koncentrat pomidorowy                8             0,16             1,28
8 makaron jajeczny               10              0,5               5
9 mleko UHT                9               1               9
10 olej rzepakowy                4               1               4
11 powidła śliwkowe                4              0,3              1,2
12 ryż biały                5               1               5
13 ser podpuszczkowy dojrzewający                 6              0,4              2,4
14 szynka drobiowa                9              0,3              2,7
  suma               98               -            48,59
ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE (OPL)

NR UMOWY                NAZWA I SIEDZIBA OPL 

 1.                          Fundacja ''Ostoja'' im. Siostry Klaryski Stanisławy - Opoczno
 2.                          Ochotnicza Straż Pożarna - Bratoszewice
 3.                          Rawskie Stowarzyszenie Abstynentów "Szansa" - Rawa Mazowiecka
 4.                          Fundacja "Arka Nadziei" - Tomaszów Mazowiecki
 5.                          Ruch Pomocy Bezrobotnym - Zduńska Wola
 6.                          Fundacja "Uwolnienie" - Łódź
 7.                          Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA "Odnowa" - Lubochnia
 8.                          Stowarzyszenie "Inicjatywa" Rozsądnych Polaków - Łódź
 9.                          Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe - Szadek         
 10.                          Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bełchatów "Wspólna Gmina" - Bełchatów
 11.                          Stowarzyszenie Bank Żywności - Kutno
 12.                          Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" - Zgierz
 13.                          Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szansę" - Łowicz
 14.                          Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej koło nr 15 - Łódź
 15.                          Fundacja "Promienie Słońca" - Dmosin
 16.                          Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Łódzki - Zduńska Wola
 17.                          Fundacja "Poranek" - Tomaszów Mazowiecki
 18.                          Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich "Profuturo" - Rossoszyca
 19.                          Stowarzyszenie "Na Skrzydłach Marzeń" - Szczerców
 20.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Dąbrowice
 21.                          Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów - Krzyżanów
 22.                          Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst" - Skierniewice
 23.                          Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Szansa" - Pabianice
 24.                          Fundacja "Divine Mercy" - Piotrków Trybunalski
 25.                          Fundacja Brata Alberta - Chorzeszów
 26.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Widawa
 27.                          Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot - Bełchatów
 28.                          Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Alberta - Brzeziny
 29.                          Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Łódź
 30.                          Ochotnicza Straż Pożarna - Łask
 31.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Aleksandrów
 32.                          Stowarzyszenie Przy Parafii Św. Doroty Nadzieja - Dobra
 33.                          Stowarzyszenie Aktywni Dla Gminy Żelechlinek - Żelechlinek
 34.                          Dom Samotnych Matek z Dziećmi Monar Markot - Turów
 35.                          Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjne "Jesteśmy" - Ozorków (organizacja złożyła wniosek, ale nie                                            podpisała umowy)
 36.                          Ochotnicza Straż Pożarna - Krośniewice
 37.                          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Sulejów
 38.                          Fundacja Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur - Aleksandrów Łódzki
 39.                          Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Uniejów  
 40.                          Stowarzyszenie Pomocny Dom - Chróścin
 41.                          Stowarzyszenie Monar Dom Dla Osób Starszych - Wola Malowana
 42.                          Szydłowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Przyjazny Kąt" - Szydłów
 43.                          Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Gminy Sędziejowice - Sędziejowice
 44.                          Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Pabianice
 45.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Zapolice
 46.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Oporów
 47.                          Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Tomaszów Mazowiecki
 48.                          Fundacja "Interregion" - Opoczno
 49.                          Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Schronisko - Henryków (organizacja złożyła                                          wniosek, ale nie podpisała umowy)
 50.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Lutomiersk
 51.                          Stowarzyszenie "Wychowam Cię Sam" - Łódź
 52.                          Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych - Tuszyn
 53.                          Stowarzyszenie Jedność dla Szkoły w Woli Wiązowej - Wola Wiązowa
 54.                          Fundacja Świętego Józefa - Wieluń
 55.                          Dom Schronienia Dla Potrzebujacych Bezdomnych Starszych i Samotnej Matki Im. Bł. Matki Teresy z                                          Kalkuty - Zgierz (umowa została rozwiązana)
 56.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Rzeczyca
 57.                          Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum" - Radomsko
 58.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Buczek
 59.                          Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej - Przedbórz
 60.                          Stowarzyszenie Wolontaria-ty - Łódź
 61.                          Fundacja Kolumna Nasz Dom - Kolumna
 62.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Drużbice
 63.                          Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" 
 64.                          Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw w Olszowcu
 65.                          Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach
 66.                          Stowarzyszenie Hilaritas w Łyszkowicach
 67.                          Fundacja Ludzi Pokrzywdzonych Przez Los "Nadzieja"
SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2016

SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W PO PŻ:

  

 • OPS-y wydają osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób,
 • OPR/OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. nr 5 część B wytycznych. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem zał. nr 5 część A są przekazywane do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach zał. nr 5 część B przechowywane są we właściwym ośrodku pomocy społecznej. OPS na ich podstawie wystawia skierowania, które są przekazywane do OPR/OPL lub listy osób zakwalifikowanych.
 • OPR/OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych.
ZASADY DYSTRYBUCJI

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
  1. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet  z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.
  2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]
 2. Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
 3. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 4. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 5. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
UWAGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy           o kontakt:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

adres: 92 – 230 Łódź Al. Piłsudskiego 150/152

tel. (42) 674 18 53

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Bank Żywności w Łodzi realizuje Działania Towarzyszące. Są to cyklicznie działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które na celu mają włączenie społeczne tych osób.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

 

Realizowane są spotkania ze specjalistami z tematyki:

 • DIETETYKA Z ELEMENTAMI NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI
 • EDUKACJA EKONOMICZNA
 • WARSZTATY KULINARNE

Nasi specjaliści to osoby z przygotowaniem merytorycznym oraz doświadczeniem w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

EFEKTY PODPROGRAMU 2016
 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 2. Współpracowaliśmy z 64 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa łódzkiego.
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 54 261 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 2621,5733 ton żywności;
  • 317 105 paczek żywnościowych;
  • 18 460 posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 436 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 6398 osoby.
 6. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne - 45 spotkań dla  782 uczestników
 • Żywieniowe z elementami niemarnowania żywności - 292 spotkań dla 4486 uczestników
 • Kulinarne - 99 spotkań dla 1130 uczestników

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner