PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2014

OPIS PROGRAMU

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
· włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
· pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
· wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
· warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
· warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
· programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
· warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
· dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
· współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
· oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
· kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE (OPL)

1. ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, Fundacja Ekumeniczne Centrum Dialogu, Religii i Kultur
2. BEŁCHATÓW, Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Marko
3. BEŁCHATÓW, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bełchatów "Wspólna Gmina"
4. BRZEZINY, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Koło Brzezińskie
5. CHRÓŚCIN, Stowarzyszenie "Pomocny Dom"
6. DRZEWICA, Drzewickie Centrum Wolontariaty „OFIARNA DŁOŃ”
7. KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe
8. KUTNO, Stowarzyszenie Bank Żywności
9. LUBOCHNIA, Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA "Odnowa"
10. ŁOWICZ, Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szanse"
11. ŁÓDŹ, Fundacja „UWOLNIENIE” Centrum Leczenia Uzależnień
12. ŁÓDŹ, HELENÓWEK, Dom Stałego Pobytu Fundacji im. Brata Alberta
13. ŁÓDŹ, Stowarzyszenie „WOLONTARIA-TY”
14. ŁÓDŹ, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków
15. ŁÓDŹ, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY"
16. OPOCZNO, Fundacja „OSTOJA” im. Siostry Klaryski
17. PABIANICE, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
18. PABIANICE, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Szansa"
19. PABIANICE, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Koło Pabianickie
20. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Fundacja Divine Mercy
21. RADOMSKO, Stowarzyszenie Centrum Pomocy „PANACEUM”
22. RAWA MAZOWIECKA, Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „SZANSA”
23. SĘDZIEJOWICE, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice
24. SKIERNIEWICE, Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst"
25. STARY WALISZEW, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic
26. SULEJÓW, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
27. TOMASZÓW MAZOWIECKI, Fundacja „ARKA NADZIEI”
28. TOMASZÓW Mazowiecki, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Koło Tomaszowskie
29. UNIEJÓW, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
30. WADLEW, Wadlewskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Mój Drugi Dom"
31. WIDAWA, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
32. WIERUSZÓW, Stowarzyszenie Liderów Działań Psychospołecznych
33. WOLA MALOWANA, Monar-Markot Centrum Pomocy Bliźniemu
34. WOLA WIĄZOWA - RUSIEC, Stowarzyszenie Jedność dla Szkoły w Woli Wiązowej
35. ZDUŃSKA WOLA, Chrześcijańska Służba Charytatywna, Oddział Łódzki, Filia Zduńska Wola
36. ZDUŃSKA WOLA, Ruch Pomocy Bezrobotnym
37. ZGIERZ, Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"

PODSUMOWANIE

Podsumowanie realizacji Podprogramu POPŻ 2014
W ramach Podprogramu 2014 realizowanego w okresie XII 2014 – II 2015 wykonano:
· pomocą objęto 21631osób na terenie województwa łódzkiego
· przekazano 26384 paczek żywnościowych o łącznej masie 192,6032 kg żywności
· dystrybucja żywności realizowana była za pośrednictwem 37 organizacji działających w Łodzi oraz w województwie łódzkim
· Organizacje partnerskie prócz wydawania paczek żywnościowych, w czasie realizacji Programu prowadziły działania mające na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem oraz borykających się z trudną sytuacją życiową. Były to m.in. takie działania jak:
- grupy samopomocowe
- spotkania integracyjne
- wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne
- zajęcia terapeutyczne
- prowadzenie świetlicy dla dzieci
- praca socjalna z osobami bezdomnymi

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner