RZĄD PODJĄŁ UCHWAŁĘ WS. PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

« wróć

Centrum Informacyjne Rządu 15 kwietnia poinformowało, o tym, że Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Uchwałę przedłożył minister pracy i polityki społecznej.

Federacja Banków Żywności jest w gronie 4 organizacji pozarządowych, które będą realizować w 2014 Program Operacyjny "Pomoc Żywnościowa". Realizować go będą również Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż. We wtorek 15 kwietnia rząd podjął uchwałę w sprawie tego programu na lata 2014-2020.

Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie będzie kierowane przez dostarczanie produktów spożywczych wysokiej jakości lub zapewnienie posiłku.

W latach 2014-2015 w pierwszej kolejności pomocą mają być objęte osoby, których dochody nie przekraczają 684 zł na członka rodziny lub 813 zł w przypadku osoby samotnej. W uzasadnionych przypadkach z pomocy będą mogły skorzystać osoby, które nie spełniają tego warunku. Od 2016 r. kryteria mogą ulec zmianie (nowe zasady będą ogłaszane w wytycznych). Z szacunków wynika, że w latach obowiązywania programu z pomocy będzie korzystało ok. 2,5 mln osób rocznie.

Program będzie realizowany w oparciu o cztery podstawowe operacje:

dostawy żywności,
dystrybucja żywności,
działania na rzecz włączenia społecznego
oraz działania dotyczące pomocy technicznej.

Wykonawcami programu będą dwa typy organizacji partnerskich. Pierwszy typ to organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim, wybrane w drodze konkursu. Powinny dysponować infrastrukturą odpowiednią do przechowywania żywności (również w niskich temperaturach) i możliwościami jej dystrybucji. Organizacja powinna ponadto mieć możliwość rozdziału produktów żywnościowych, współpracować z lokalnymi organizacjami charytatywnymi, a także prowadzić działania na rzecz włączenia społecznego.

Drugi typ to organizacje lokalne - organizacje pozarządowe lub podmioty niepubliczne, które będą realizować zadania ujęte w programie na zasadzie umowy zawartej z partnerską organizacją ogólnopolską lub inną lokalną.

Program Operacyjny "Pomoc Żywnościowa" będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w proporcji: 85 proc. i 15 proc. Wstępna alokacja środków dla Polski na realizację programu w latach 2014-2020 wynosi 473 mln 359 tys. 260 euro, wkład krajowy to 83 mln 533 tys. 987 euro.

Teraz przyjęty przez rząd program zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej.

Program "Pomoc Żywnościowa" będzie wdrażany przez: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów oraz Agencję Rynku Rolnego.Program jest kontynuacją programu "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" oraz wykonuje postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Żródło: http://www.bankizywnosci.pl

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner