Ogłoszenie o wyborze GENERALNEGO WYKONAWCY

« wróć

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-08-2020 Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

Numer ogłoszenia

01/2020/BŻ

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia:

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności. Celem jest wyłonienie generalnego wykonawcy zlecenia typu „zaprojektuj i wybuduj”:
Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Łodzi wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz reprezentacja
Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana („Zamawiający”) przed właściwymi urzędami do momentu oddania obiektu do użytku. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji zamówienia:

Nr ewidencyjny działki: 3/212, Łódź al. Piłsudskiego 141, obręb W 27, gmina: Łódź, powiat: łódzki, województwo łódzkie

Przedmiot zamówienia:

 

Generalne wykonawstwo

 

Miejsce i sposób składania ofert

- Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście (decyduje data wpływu) na adres: w siedzibie Zamawiającego, w Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana al. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź lub przesłać pocztą na adres j/w
- Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta i powinna zawierać ponumerowane strony.
- Osobiste złożenie oferty jest możliwe pod powyższym adresem od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.
- Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Jaros

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693825166, wojtekjaros@bankzywnoscilodz.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Generalnego wykonawcy zlecenia typu „zaprojektuj i wybuduj” dla przedsięwzięcia:

Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Generalny wykonawca, będzie reprezentował Zamawiającego przed właściwymi urzędami do momentu oddania obiektu do użytku.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz składania ofert wariantowych.

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z następującym zakresem rzeczowym przedsięwzięcia:

 

Budowa hali magazynowej

Powierzchnia – ok. 1000 m2 (powierzchnia magazynowa ok. 900 m2 na jednym poziomie, powierzchnia socjalno-biurowa ok. 200 m2 na dwóch poziomach).

Wysokość budynku: ok. 8,5 m w kalenicy (ok 6 m wewnętrznej wysokości składowania)

Kubatura szacunkowo ok. 7200 m3 (dla przyjętego szacunkowo gabarytu hali 17x60x6,5 m z kątem nachylenia dachu 11 stopni).

Bryła: hala parterowa niepodpiwniczona, na planie prostokąta, w części socjalnej wydzielone piętro.

Technologia budowy: szkieletowa konstrukcja stalowa ramowa (stalowe słupy, rygle dachowe, płatwie).

Geometria dachu: dwuspadowy dach o kącie nachylenia ok. 10-12 stopni

Obudowa hali: płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym niepalnym, o grubości od 8 do 10 cm

Zakres robót budowlanych:

Budowa hali – bryła budynku

 1. Stopy fundamentowe, w tym: szalunki, zbrojenia, wypełnienie betonem, izolacja przeciwwilgociowa
 2. Posadzki: przemysłowa posadzka betonowa ze zbrojeniem siatkowym lub rozproszonym, utwardzona

do wymagań planowanego obciążenia

 1. Konstrukcja stalowa z profili hutniczych, zabezpieczona antykorozyjnie
 2. Płatwie dachowe oraz ścienne ze stali ocynkowanej, zimno gięte
 3. Komplet obróbek blacharskich (kalenica, wiatrowniki, obróbki drzwi, bram, okien, parapety okienne i przyziemne.
 4. System rynien i rur spustowych zapewniający odprowadzanie wód opadowych zgodnie z

wymaganiami przepisów budowlanych

 1. Pokrycie dachu płytą warstwową z rdzeniem z poliuretanu o grubości min. 100 mm.
 2. Pokrycie ścian płytą warstwową z rdzeniem z poliuretanu o grubości min. 80 mm.
 3. Drzwi wejściowe zewnętrzne 2x1 m – min. 2 szt.
 4. Bramy segmentowe 4x4 m z napędem elektrycznym – 2 szt.
 5. Okna o wymiarach 3400 x 1200 mm (min. 4 szt.) oraz 2250 x 1200 mm (min.8 szt.)
 6. Attyka zewnętrzna ściany frontowej
 7. Ściana działowa między częścią magazynową a biurowo-socjalną
 8. Konstrukcja stalowa drugiego piętra
 9. Schody wewnętrzne stalowe

Budowa hali – cześć socjalno-biurowa

 1. Ściany działowe: w technologii tradycyjnej murowanej lub w formie systemu suchej zabudowy (płyty karton-gips, warstwowe lub kombinacja obu)
 2. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, grzewcza.

Budowa hali – zagospodarowanie terenu

 1. Budowa placu manewrowego oraz parkingu: niwelacja, utwardzenie, ułożenie kostki brukowej adekwatnej do wymaganego obciążenie, odwodnienie liniowe
 2. Ogrodzenie terenu

 

Cel zamówienia

Celem jest wyłonienie generalnego wykonawcy zlecenia typu „zaprojektuj i wybuduj” Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz reprezentacja Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana („Zamawiający”) przed właściwymi urzędami do momentu oddania obiektu do użytku.

Przedmiot zamówienia

Postępowanie dotyczy prac budowlanych na działce ewidencyjny działki: 3/212, Łódź al. Piłsudskiego 141, obręb W 27, gmina: Łódź,

Projekt jest podzielony na etapy.

Etapy:

 

Prace przygotowawcze,  --przygotowanie terenu
budowa dróg dojazdowych

 
 

Budowa hali magazynowej - przygotowanie podłoża plus fundamenty,

 
 

Budowa hali magazynowej -montaż konstrukcji

 
 

Budowa hali magazynowej -obudowa ścian płytą warstwową PIR,

 
 

Budowa hali magazynowej  - stolarka okienna

 
 

Budowa hali magazynowej  -bramy wjazdowe do magazynu

 
 

Budowa hali magazynowe  - posadzki ,

 
 

Przyłącza do magazynu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -przyłącze energetyczne 30kW/5*70mm2 aluminium
-przyłącze kanalizacji 100m /160mm2 PCV
-przyłącze wodociągowe 100m /średnica 100mm2 ocynk

 

 

 

 

Ogrodzenie hali magazynowej -ogrodzenie  plus 2 szt. bramy wjazdowe

 
 

Zagospodarowanie terenu wokół hali magazynowej ,powierzchnia ok.800 m2 -kostka brukowa

 
 

Instalacje wewnętrzne hali magazynowej: wodno-kanalizacyjne , elektryczne, wentylacja

 
 

 


Gwarancja
Wykonawca powinien udzielić gwarancji/rękojmi nie krótszej niż 5 lata na budynki i budowle oraz nie krótszej niż 24 miesięcy na urządzenia techniczne.

Cena ofertowa
W ryczałtowej cenie ofertowej wykonania prac w ramach przedmiotowego zadania musi być zawarty całkowity koszt wykonania projektu i realizacji prac ogólnobudowlanych z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych oraz podatek VAT.
Elementy cenotwórcze to między innymi:
- wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia, organizacji ruchu na czas budowy;
- wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy;
- wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych;
- koszty związane z zużyciem energii elektrycznej oraz zużyciem wody i wykorzystaniem sieci kanalizacyjnej w okresie prowadzenia robót poniesie Wykonawca na podstawie odrębnych ustaleń;
- kwoty wynagrodzeń przewidzianych dla pracowników i podwykonawców;
- koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej;
- koszt wykonania planu bioz, programu zapewnienia jakości, planu ochrony przeciw pożarowej, planu organizacji placu budowy;
- koszt badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w opisie;
- koszt wykonania dokumentacji powykonawczej;
- koszt czynności związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania (uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i niezbędnych w tym zakresie decyzji);

- wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

Zakres robót budowlanych:
- Prace rozbiórkowe, wycinki i demontaże.
- Wykopy i wymiana gruntu (w zależności od potrzeb).
- Wykonanie robót budowlano-montażowych kompletnej hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym oraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem budowlanym.
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne.
- Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
- Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej.
- Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią gazową.
- Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej.
- Wykonanie instalacji oświetleniowej.
- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej.
-  Budowa przyłączy technicznych do budynku (przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne wraz z ewentualnymi zbiornikami retencyjnymi, gazowe).Do wykonania robót mogą być użyte tylko materiały posiadające aprobaty i atesty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu z aprobatą lub odpowiednią normą, o której mowa w ustawie o normalizacji. Dla materiałów, dla których zgodnie z obowiązującym prawem nie są wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobu ze stosowną aprobatą lub odpowiednią polską normą dopuszcza się przedstawienie rekomendacji technicznej ITB dopuszczającej stosowanie ww. materiałów w budownictwie lub w przypadku jej braku – ostatniej uzyskanej przez wykonawcę aprobaty technicznej ITB.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. W przypadku braku ww. dokumentów nie będzie możliwy odbiór prac i rozliczenie.

Generalny wykonawca, wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, wykona przedmiot postępowania z należytą starannością i w sposób umożliwiający uzyskanie przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Generalny wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu prac, osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia związanego z realizacją usługi. Generalny wykonawca będzie odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały okres realizacji przedmiotu postępowania za stan bezpieczeństwa na terenie budowy.
Generalny wykonawca zostanie zobowiązany do zawarcia i utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na cały okres realizacji usługi. Suma ubezpieczenia OC będzie wynosić nie mniej niż 2 000 000 zł.
Generalny wykonawca zostanie zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych (CAR) na kwotę równą cenie ofertowej.
Generalny wykonawca będzie wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu postępowania i będzie zobowiązany do ich zagospodarowania, z wyłączeniem tych powstałych na skutek niezależnych działań Zamawiającego lub innych firm podwykonawczych działających na bezpośrednie zlecenia Zamawiającego. Generalny wykonawca będzie zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o odpadach oraz ustawie Prawo ochrony środowiska.

Harmonogram realizacji zamówienia

do 30.09.2020 projekt budowlany;

NASTĘPNIE ETAPY BUDOWY WG TABELI:

 

 Lp.

Wyszczególnienie

(obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty)

Rok finansowania 2020 IV KWARTAŁ

Rok finansowania 2021 I KWARTAŁ

Rok finansowania 2021 II KWARTAŁ

Rok finansowania 2021 III KWARTAŁ

Rok finansowania 2021 IV KWARTAŁ

1

Prace przygotowawcze, - przygotowanie terenu

- budowa dróg dojazdowych

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

2

Budowa hali magazynowej - przygotowanie podłoża plus fundamenty

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

3

Budowa hali magazynowej - montaż konstrukcji

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

4

Budowa hali magazynowej - obudowa ścian płytą warstwową PIR

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

5

Budowa hali magazynowej - stolarka okienna

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

6

Budowa hali magazynowej - bramy wjazdowe do magazynu

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

7

Budowa hali magazynowej - posadzki

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

8

Przyłącza do magazynu: - przyłącze energetyczne 30kW/5*70mm2 aluminium

- przyłącze kanalizacji 100m /160mm2 PCV

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

9

Ogrodzenie hali magazynowej - ogrodzenie plus 2 szt. bramy wjazdowe

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

10

Zagospodarowanie terenu wokół hali magazynowej, powierzchnia ok.800 m2 - kostka brukowa

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

11

Instalacje wewnętrzne hali magazynowej: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wentylacja

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

 

 

Załączniki

 

Wiedza i doświadczenie

Zaproszenie skierowane jest do podmiotów posiadających minimalnie 3-letnie doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potwierdzone minimum trzema (3) pozytywnymi opiniami lub referencjami od klientów dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej 1 000 000 zł (milion złotych), które należy dołączyć do oferty jako załącznik.

Informacje dodatkowe

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy w stosunku do których nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość, nie otwarto postępowania likwidacyjnego.
2.Oferent ponosi wszystkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
6. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Oferenta do jego uzupełnienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Oferentami, których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów.
9. Złożenie oferty oznacza akceptację przez Oferenta warunków zawartych w Zaproszeniu

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu robót wynikającej z:
1. Koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
2. konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
3. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
4. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie,
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Minimum 3 pozytywne opinie, lub referencje od klientów dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej 1 000 000 zł;
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego ogłoszenia;
- aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej Oferenta;
- w przypadku ofert podpisanych przez osoby inne niż wymienione w dokumencie rejestrowym – pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający ustala, że w przypadku spełnienia warunków wynikających z przedmiotu zamówienia, do oceny ważnych ofert przyjmuje następujące kryteria:
1) Kryterium cena oferty (brutto – z podatkiem VAT) oceniane będzie wg wzoru:
P1 =Cn/Cb x 100 x 80%
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium cena oferty (brutto – z podatkiem VAT)
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – maksymalna liczba punktów
80 % - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium cena oferty – 80.

2) Kryterium termin realizacji zamówienia (P2) – określony w HARMONOGRAMIE  będzie oceniany wg poniższych zasad:
Wykonawca określi termin realizacji zamówienia w pełnych miesiącach.
Kryterium termin realizacji zamówienia oceniane będzie wg wzoru:
P2 =Tn/Tb x 100 x 10%
gdzie:
P2 – liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia
Tn – termin najkrótszy wyrażony w miesiącach
Tb – termin określony w badanej ofercie wyrażony w miesiącach
100 - maksymalna liczba punktów
10% - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia – 10.

3) Kryterium okres gwarancji (P3) będzie oceniany wg poniższych zasad:

P3 =Gb/Gn x 100 x 10%
gdzie:
P3 – liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia
Gn – najdłuższy okres gwarancji wyrażony w latach
Gb – okres gwarancji podany w badanej ofercie
100 - maksymalna liczba punktów
10% - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium okres gwarancji – 10.

Liczba punktów przyznanych badanej ofercie P, to suma punktów z kryterium cena P1 (maksymalnie 80 pkt), kryterium termin realizacji P2 (maksymalnie 10 pkt ) i kryterium okres gwarancji P3 (maksymalnie 10 pkt).
P = P1+P2+P3.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner